Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

  • Home
  • Výzva akcionářům

VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU

 

Představenstvo společnosti

 

Europe Automotive Holding a.s.

Sídlo: Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 28394348, spol. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14293

(dále jen »Společnost«)

 

zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionáři (popř. akcionářům) Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů:

 

Společnost oznamuje akcionářům, že jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 25. 6. 2021 o změně stanov Společnosti, spočívající mimo jiné v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované; o této skutečnosti byl sepsán Mgr. Janou Rybářovou, notářkou se sídlem v Praze, notářský zápis N 425/2021, NZ 506/2021.

 

Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií na jméno Společnosti, a to ve lhůtě 2 měsíců, která počne běžet dnem zveřejnění této výzvy. Akcie je možné předložit v sídle Společnosti, Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.

 

Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídil(i) majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz). Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Občanského zákoníku Společnosti sdělit číslo majetkového účtu zřízeného podle předchozí věty, na který mu budou zaevidovány zaknihovány akcie Společnosti.

 

Drží-li akcie zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněná mít akcie u sebe, splní povinnost předložit akcie k zaknihování tato osoba. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit zástavního věřitele nebo jinou osobu, která je oprávněná mít akcie u sebe, na tuto výzvu. Nepředloží-li osoba, která byla akcionářem upozorněna na tuto výzvu, akcie k zaknihování, odpovídá akcionáři za škodu tím vzniklou.

 

Představenstvo společnosti dále upozorňuje akcionáře, že pokud budou v prodlení s výše uvedenými povinnostmi v uvedené lhůtě, bude společnost postupovat dle platné legislativy České republiky, a pokud akcionáři nepředloží své akcie k zaknihování ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu představenstvo určí, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné a příslušné nové zaknihované akcie společnosti budou prodány ve veřejné dražbě.

představenstvo společnosti

 

Europe Automotive Holding a.s.